û ѳٳ ѳ , ݷ ٳϳ ݻ ϳϳ ͳ, ɻ áí ó áí ٻ , ٳ ݻ Ùï»ñÙÇÏ ½ñáõó»Éáí ׻ ݻ, ٻ :

ٳ ٻ ۳ ѻ:

л dz , ٻ ų ﳷ ۹ ٳ ݻ ѻ dzŻ , ѳ ѳٳ, ٵ : ݻ, ջϳϳ ųٻ ݻ ߳ϻݻ ѻ, ճϳ ϳ ݻ ۹ :

¸åñáóÁ, IFES ÐÎ-Ç Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏó»Éáí, Áݹ·ñÏí»É ¿ гٳÛÝù³ÛÇÝ ²ÏïÇí ¸åñáóÇ Ùá¹»ÉÇ Ó»õ³íáñÙ³Ý Íñ³·ñáõÙ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áõëáõÙݳ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý åñáó»ëÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙ, ë»ñï³óíáõÙ ¿ ¹åñáó-ѳٳÛÝù ϳåÁ: ¸åñáóÇ ï³ññ³Ï³Ý, ÙÇçÇÝ »õ ³í³· ûÕ³ÏÝ»ñÇ áõëáõóÇãÝ»ñÁ Áݹ·ñÏí³Í »Ý IREX-Ç áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñáõÙ: ¸åñáóÝ áõÝÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý §Ð³Û»ÉǦ ûñÃÁ, áñÁ Éáõë³µ³ÝáõÙ ¿ ¹åñáóÇ ³éûñÛ³Ý:

ز | غ Բ | | غ | ܲ | غ в